Bảng giá thi công mạng lan văn phòng

Nội dung công việc Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ) Ghi chú
THI CÔNG DÂY MẠNG  Node (1 sợi dây mạng)
Thi công mạng Lan không đi ống gen  Node  55.000  Đơn giá chỉ bao gồm nhân công
Thi công mạng Lan  đi ống gen đơn giản

 Node

75.000

Thi công mạng Lan đi Ruột gà, không xuyên tầng, đi nổi

Node

120.000

Thi công mạng Lan đi âm trần, đục tường, âm tường, đặt mặt âm

Node

180.000

Thi công mạng Lan tòa nhà xuyên tầng, nhà xưởng cự ly kéo dây cao

Node

220.000

THI CÔNG CÁP QUANG  Đơn giá chỉ bao gồm nhân công
Thi công cáp quang nhà xưỡng, công ty, treo máng điện, không vô ống gen, vị trí treo không cao quá 5m Mét 4.500 Không gồm phí hàn quang
Thi công cáp quang treo trụ điện, cự ly cao trên trụ 5m, không gồm phí treo vòng cố định dây Mét 6.000
Thi công cáp quang ngầm, lòn dây qua cống, hố âm, không gồm phí đặt ống Mét 6.500
DỊCH VỤ HÀN CÁP QUANG   Đơn giá chỉ bao gồm nhân công
Hàn cáp quang cho 01 ODF gồm 02 mối hàn  ODF  600.000  ✔
Hàn cáp quang cho từ 02 ODF trở lên, mỗi ODF gồm 02 mối hàn ODF 500.000
Cứ hàn thêm 01 mối hàn cáp quang Sợi 50.000
DỊCH VỤ KIỂM TRA – ĐẤU NỐI TỦ RACK TRUNG TÂM  Đơn giá chỉ bao gồm nhân công
Kiểm tra line mạng sự cố (số lượng 1 Line) Node 250.000  ✔
Đấu nối tủ rack trung tâm, làm gọn dây (Số lượng dây không quá 50 line)

Gói

2.500.000
Đấu nối tủ rack trung tâm, làm gọn dây (Số lượng dây >50 line<100)

Gói

5.000.000
Đấu nối tủ rack trung tâm, làm gọn dây (Số lượng dây >100 line)

Gói

9.000.000